Εκτύπωση

( Draft Preliminary Agreement – 2 May 2017, Συμπληρωματικού μνημονίου)

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Η κυβέρνηση θα νομοθετήσει πλαίσιο ποιότητας για ΕΕΚ και μαθητεία και θα ολοκληρώσει το σχέδιο υλοποίησης της ΕΕΚ με τους Θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του 20% το 2017 – 18 και του 30% το 2018-19 για ποιοτικές θέσεις μαθητείας για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, για να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στο εργατικό δυναμικό.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Το υπουργείο Εργασίας κλπ θα ολοκληρώσει με τους Θεσμούς τους όρους αναφοράς και χρηματοδότησης των εταίρων στην ΕΕΚ.

Ι. Υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ υποστηρικτικά, το Υπουργείο παιδείας και σχετικοί ενδιαφερόμενοι, τον Ιούλιο 2017 δρομολογούν πιλοτικές προσφορές για μια σειρά από σημαντικές εταιρικές σχέσεις με συμπράξεις για την ΕΕΚ, στις οποίες θα συμμετέχουν τομεακοί και τοπικοί φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και κοινωνικοί εταίροι, με αρχικό στόχο τις 6.000 θέσεις μαθητείας μεταξύ 2017 – 18 και 2018 – 19. Οι συμπράξεις θα εξυπηρετούν από τον Οκτώβριο, σαν ενδιάμεσες δομές υποστήριξης των εργοδοτών, για να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις μάθησης στην εργασία και να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη επέκταση της μαθητείας και να αποτελέσουν την κύρια αποτελεσματική προσέγγιση των επιχειρήσεων. Οι συμπράξεις θα υποστηριχθούν, μεταξύ άλλων, να παράσχουν πρόσβαση σε επιχειρήσεις και να βρουν θέσεις μαθητείας, να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης και καθοδήγησης και να επαληθεύουν, να προωθούν και να βελτιώνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της μαθητείας.

ΙΙ. Θα δημιουργηθεί μια συνεκτική δομή διακυβέρνησης για την ΕΕΚ μέχρι τον Ιούλιο του 2017, διασφαλίζοντας την αντιπροσωπευτικότητα όλων των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων, προβλέποντας την κεντρική πληρωμή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των συμβάσεων μαθητείας και ενισχύοντας το ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, Τοπικά γραφεία (Kέντρα Προώθησης Aπασχόλησης) σε τοπικό επίπεδο. Θα δημιουργηθούν και θα ενεργοποιηθούν επιτροπές συντονισμού μαθητείας στα ΚΠΑ (ΟΑΕΔ), συντονίζοντας τα καθήκοντά τους και τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο των μεγάλων εταιρικών συμπράξεων της ΕΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των νεοπροσλαμβανόμενων συμβούλων εργοδότη στον ΟΑΕΔ.

III. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου (με τεχνική βοήθεια) μέχρι τον Δεκέμβριο, που θα αντιμετωπίσει την οικονομική ανάπτυξη και θα υποστηριχθεί από τη Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Εκπαίδευση

Ως ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ,  οι (ελληνικές) αρχές θα προωθήσουν τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (εγκρίνοντας το τελικό σχέδιο σύμβασης  και παρέχοντας το απαιτούμενο υλικό που θα την πλαισιώνει) με μια αρχική έκθεση τον Ιούλιο του 2017 και μία τελική έκθεση που θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2017. Η έκθεση θα προετοιμαστεί σύμφωνα με τους όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στον ΟΟΣΑ, τις αρχές και τους Θεσμούς.

Οι αρχές θα εκδώσουν εγκύκλιο  με το τριετές σχέδιο δράσης (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ σημ. δέσμευση από το 3ο μνημόνιο) για την εκπαίδευση (σημ. είναι το σχέδιο που είπε και  ο Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Υπουργείο Παιδείας).

Το σχέδιο θα δημοσιευθεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, επιτρέποντας ταυτόχρονα ευελιξία για την ενσωμάτωση απαραίτητων προσαρμογών του σχεδίου  που θα βασίζονται στην έκθεση για την εκπαίδευση του ΟΟΣΑ.

Σε συμφωνία με τους θεσμούς, οι αρχές μέχρι τον Μάη του 2017:

  1. Θα προετοιμάσουν μια αναλυτική έκθεση για τις ανάγκες σε πόρους για τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια.
  2. Θα υιοθετήσουν στρατηγική για την εισαγωγική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση /κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  3. Θα ψηφίσουν νόμο για την αναβάθμιση των οργάνων που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση.

Επιπλέον, οι αρχές:

4.Θα περάσουν νόμο για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση και τη λελογισμένη χρήση των πόρων μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

5.Θα περάσουν νόμο για την αναβάθμιση των δύο τελευταίων ετών του Λυκείου και τον ανασχεδιασμό των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πανεπιστήμια, με έναρξη εφαρμογής το 2019-2020.

6.Θα περάσουν νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.

Οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς για όλες τις δημοσιονομικές πλευρές οποιασδήποτε αλλαγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Ιδιαίτερα, μέχρι το Νοέμβριο του 2017, οι αρχές δεσμεύονται στην υιοθέτηση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και μαθητών ανά εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ για να επιτευχθούν μέχρι τις αρχές της σχολικής χρονιάς 2018-2019. (ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)

Η αξιολόγηση θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Οι αρχές θα εξασφαλίσουν μια δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνων και των ιδιωτικών, θέτοντας προδιαγραφές  ποιότητας  οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιηθούν από όλους όσους παρέχουν εκπαίδευση και ένα πλαίσιο κοινών κανόνων χωρίς διακρίσεις που θα επιτρέπουν υψηλές προδιαγραφές.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τον νόμο περί ιδιωτικής εκπαίδευσης (νόμος 4415/2016) με τις προγραμματικές δεσμεύσεις σχετικά με την πολιτική για την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, η αιτιολόγηση των απολύσεων θα πρέπει να προσαρμόζεται και να εξετάζεται αποκλειστικά από δικαστήρια με σύνθεση που θα εξασφαλίζουν αντικειμενική εκτίμηση κάθε περίπτωσης. Η μέθοδος αυτή θα αξιολογηθεί τον Δεκέμβριο του 2017 και, εάν χρειαστεί, οι αναγκαίες τροποποιήσεις θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς και θα εισαχθούν έως τον Φεβρουάριο του 2018. Οι αποζημιώσεις θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες σε άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να εξαλειφθούν οι άσκοπες απαιτήσεις πληροφόρησης και οι περιορισμοί στην εκπαιδευτική χρήση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στη διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών τους πέρα ​​από τις υποχρεώσεις του εθνικού πλαισίου.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here